پوشکار - پوشکار صنعتی

لباس کار,پوشاک صنعتی

لباس کار
مقالات
لباس های رسمی اداری اگر درست انتخاب شوند، می توانند بهترین تاثیر را روی مخاطب شما بگذارند ولی حواس تان باشد....

1- کارگر برق کار و مخابرات : کلاه ايمنی ، دستکش و کفش ايمنی عايق الکتريسيته است و در صورت لزوم کمربند ايمنی ، ابزار کار با دسته های عايق الکتريسيته ....

۲۳ / ۳ / ۱۳۹۵
لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاضی فردی مطرح می باشدو کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب محل کار در سر کار خود حاضر شوند

۲۸ / ۳ / ۱۳۹۴
لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی بوده و کلیه کارکنان باید با لباس کار متناسب با محل کار در سر کار حاضر شوند....

۲۸ / ۳ / ۱۳۹۴
لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می­باشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب محل کار در سر کار حاضر شوند. لباسکار کارکنان دارای خصوصیات ذیل بوده و مطابق مقررات ذیل در اختیار کارکنان قرار می­گیرند. ..