پوشکار | پوشکار صنعتی

مقالات

مقالات

لباس کار

مقالات

یک آدم جدی چگونه لباس می پوشد؟

لباس های رسمی اداری اگر درست انتخاب شوند، می توانند بهترین تاثیر را روی مخاطب شما بگذارند ولی حواس تان باشد....

۱۶:۳۹
۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴

وسایل حفاظتی مناسب انواع مشاغل

1- کارگر برق کار و مخابرات : کلاه ايمنی ، دستکش و کفش ايمنی عايق الکتريسيته است و در صورت لزوم کمربند ايمنی ، ابزار کار با دسته های عايق الکتريسيته ....

۱۱:۳۱
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۴

خصوصیات لباس کار

لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی بوده و کلیه کارکنان باید با لباس کار متناسب با محل کار در سر کار حاضر شوند....

۱۱:۲۹
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۴
مقالات ویژه

خصوصیات کلی لباس کار

لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاظی فردی مطرح می­باشد و کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب محل کار در سر کار حاضر شوند. لباسکار کارکنان دارای خصوصیات ذیل بوده و مطابق مقررات ذیل در اختیار کارکنان قرار می­گیرند. ..

۱۱:۳۷
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۴
مقالات ویژه

لباسکار

لباس کار به عنوان یکی از وسایل استحفاضی فردی مطرح می باشدو کلیه کارکنان باید با لباس کار مناسب محل کار در سر کار خود حاضر شوند

۱۳:۴۲
۲۳ / ۳ / ۱۳۹۵